NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Nakladnik
Filozofski fakultet u Rijeci

Za nakladnika
Elvio Baccarini

Urednice
Marina Vicelja-Matijašić
Veronika Nela Gašpar

Pomoćnice urednica
Barbara Španjol-Pandelo
Monika Štitić

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Emanuel Hoško (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Bianca Kuehnel (Jerusalem)
Debra Strickland (Edinborough)
Celia Chazelle (New Jersey)

Jezična savjetnica
Mirna Vaupotić-Murati

Naslovnica
Mia Kalogjera
Gea Golović

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Tamara Španjol
Monika Štitić

Prijelom i završna priprema za tisak
Marko Butorac, Makol marketing Rijeka

Tisak
Denona, Zagreb

Naklada
700 primjeraka

Adresa
Trg I. Klobučarića 1, 51000 Rijeka

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13