NASLOVNICA    |    IMPRESSUM    |    SADRŽAJ (.PDF)    |    SAŽECI RADOVA (.PDF)

Nakladnik
Filozofski fakultet u Rijeci

Za nakladnika
Elvio Baccarini

Urednice
Marina Vicelja-Matijašić
Veronika Nela Gašpar

Pomoćnice urednica
Barbara Španjol-Pandelo
Monika Štitić

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Emanuel Hoško (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Bianca Kuehnel (Jerusalem)
Debra Strickland (Edinborough)
Celia Chazelle (New Jersey)

Jezična savjetnica
Mirna Vaupotić-Murati

Naslovnica
Mia Kalogjera
Gea Golović

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Tamara Španjol
Monika Štitić

Prijelom i završna priprema za tisak
Marko Butorac, Makol marketing Rijeka

Tisak
Denona, Zagreb

Naklada
700 primjeraka

Adresa
Trg I. Klobučarića 1, 51000 Rijeka

 

|  IKON 1  |  IKON 2  |  IKON 3  |  IKON 4  |  IKON 5  |  IKON 6  |  IKON 7  |  IKON 8  |  IKON 9  |  IKON 10  |  IKON 11  |