NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Alexei Lidov: Marijino svećenstvo kao paradigmatski prikaz kršćanske vizualne kulture

Timothy Verdon: Marija u europskoj umjetnosti

Veronika Nela Gašpar: Mater misericordiae

Maria Lidova: XAIPE MAPIA Prikaz Navještenja u nastajanju

Kristine Sabashvili:Rani prikazi Majke Božje u gruzijskoj umjetnosti (5.-10. stoljeće)

Alessandro Tomei: Giottovo Navještenje u kapeli Areni u Padovi između istoka i zapada

Kayoko Ichikawa: Krunidba Djevice Marije Guida da Siene: Marijina pobožnost u trinaestom stoljeću između istoka i zapada

Federica Volpera: Ikonografija i pobožnost kao aspekti maniere grece. Zapažanja o različitim marijanskim ikonama u franjevačkom rukopisu iz kasnog 13. stoljeća

Fuensanta Murcia Nicolás: Bizantinski utjecaj u rukopisima Les Miracles de Nostre Dame Gautiera De Coincija

Stefania Paone:Apokalipsa i majčinstvo. Mulier amicta sole u crkvi Sante Marie Donnaregine u Napulju

Štefan Valášek: Ikonografija Djevice Marije na srednjovjekovnim zidnim slikama crkve u Ludrovoj – Kúti u Slovačkoj

Saša Brajović – Milena Ulčar:Bogorodičine slike, legende i čuda u Boki Kotorskoj u ranom novom vijeku

Valentina Živković: „Satana in forma della Madonna“ Serafino Razzi i dominikanska opservantska reforma u Kotoru

Ivana Čapeta Rakić – Giuseppe Capriotti: Dvije marijanske ikonografske teme pred licem Islama Jadranski primjeri u ranom novom vijeku

Mauro Salis: Ikonografija Bogorodice Hodegitrije na prostoru Krune Aragonije u ranom novom vijeku: kanoni, alotropije i varijante

Alessandra Galizzi Kroegel: Oltari Bernarda Zenalea u Getty muzeju i Muzeju umjetnosti u Denveru: primjeri za raspravu o ikonografiji Bezgrešnog začeća

Yvonne Dohna Schlobitten: Sikstinska Madona – Heidegger i milosrđe “slike” Marijanska ikonografija između istoka i zapada

Elissa Auerbach: Uvođenje Djevice Marije u nizozemsku umjetnost ranog novog vijeka

Hannah Iterbeke: Njegovanje pobožnosti „Zatvoreni vrtovi“ 16. stoljeća iz Nizozemske

Rosa Margarita Cacheda Barreiro: Obrana Marije i trijumf nad herezom – post-tridentski prikazi

Carme López Calderón: Amblematizacija Marije – Prikazi amblema koji tumače Djevičino posredovanje na Iberijskom poluotoku u ranom novom vijeku

Ana Cristina Sousa: Prikaz Bezgrešnog začeća – od zaštitnice Portugala do tradicionalnog nakita

Laura Stagno: Figurae Mariae Ikonografija Djevice Marije i njezine biblijske prefiguracije u slikanim ciklusima ranog novog vijeka u Republici Genovi

György E. Szönyi – Ildikó Sz. Kristóf: Multimedijski kult Djevice Marije koji je stvorio i novčano podupirao mađarski aristokrat Pál Eszterhazy (1635.-1731.)

Silvia Marin Barutcieff: Bijeg u Egipat: Djevica Marija kao Nositeljica Krista Ikonografski primjeri na rumunjskim zidnim slikama 18. i 19. stoljeća

Marco Bogade: Marijanski stupovi u središnjoj Europi kao medij post-Tridentske rekatolizacijske politike

Benjamin Foudral: Djevica Marija, obična žena iz naroda, u kontekstu belgijske i europske ikonografske obnove u fin-de-siècleu

Barbara Aniello: U spoju zvuka i boje – Uznesenje Gaetana Previatia i skrivena glazba

Karen von Veh: Uloga lijepog i perfekcije u marijanskoj ikonografiji. Suvremeni odgovori na kontroverzne prikaze Djevice Marije Chrisa Ofilija i Diane Victor

Jelena Erdeljan: Prilog proučavanju marijanske pobožnosti i uz to vezanih elemenata vizualne kulture kasnosrednjovjekovnog Balkana.  Nekoliko značajnih primjera zabilježenih u srpskim pisanim izvorima

Bertrand Cosnet: Djevica Vrlina: prolazna sreća

Roksolana Kosiv:„Zaklon svijeta, šira od oblaka”.  Dva ikonografska tipa Djevice Marije, Majke Milosti na zapadno-ukrajinskim ikonama na platnu i crkvenim zastavama između 1670. i 1730.

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13