NASLOVNICA    |    IMPRESSUM    |    SADRŽAJ (.PDF)    |    SAŽECI RADOVA (.PDF)

Yoni Ascher: Drama živih i mrtvih

Barbara Baert: Glava svetoga Ivana Krstitelja na pladnju: pogled smrti

Stefania Biancani: Nemogući portret – smrt u vizualnoj pripovijesti Élisabeth Vigée Le Brun

Aleksandra Bunčić: Sarajevska Hagada – ikonografija smrti u židovskoj umjetnosti i tradiciji

Simona Cohen: Tempus Edax Rerum – vrijeme i prolaznost ljudskih postignuća u renesansnim alegorijama

Veronika Csikos: Oblikovanje mrtvih: tradicija izrade biskupskih nadgrobnih spomenika u Mađarskoj u doba Anžuvinaca

Branislav Cvetković: Živi (i) mrtvaci – prikazi smrti u Bizantu i na Balkanu

Yvonne zu Dohna: Rhotko – ikonografija boje

Ekaterina Endoltseva: Prikazi zagrobnoga života na srednjovjekovnoj plastici Abkhazije

Ivan Gerat: Umirati iznova – bilješke o Legendi o sv. Jurju iz Jindřichůva Hradeca (Neuhaus)

Nataša Golob: Kartuzijansko čitanje – dijalog između tijela i duše

Lasse Hodne: Massaciov kostur i petrarkističko poimanje vremena

Ana Kaniški: Dva primjera alegorijskog prikaza Smrt kao kostur u slikarstvu sjeverozapadne Hrvatske

Marijana Kovačević: Sveprisutna smrt u ikonografiji škrinje sv. Šimuna u Zadru

Dubravko Lovrenović: Bosanska “škola smrti” – interkonfesionalnost stećaka

Bartłomiej Łyczak: Portret na lijesu i slavlje smrti u poljsko-litavskoj državnoj zajednici u modernome dobu

Dino Milinović: OΥΔeIΣ AΘANATOΣ – prikazi vezani uza smrt u kasnoj antici (nekoliko primjera iz Salone i Dalmacije)

Ana Munk: Otjelovljeno blago: funkcija i recepcija figura pokojnika na svetačkim grobnicama u 14. stoljeću u Veneciji

Xenia Muratova: Smrt i knjiga

Barbara Peklar: Herojska smrt pod zidovima Troje – prije i poslije Krista

Daniel Premerl: Značenje svečanoga posmrtnoga obreda za cara Franju I. u Bolonji

Ivana Prijatelj Pavičić: O minijaturama u prijepisu Čistilišta sv. Patrika u Kodeksu Bucchia (Buća) iz 1466. godine

Svetlana Smolčić Makuljević: Smrt u vizualnoj kulturi Balkana u srednjemu vijeku

Pavel Stefanov: Između raja i pakla: mitarstva (put duša poslije smrti) u slavenskoj književnosti i umjetnosti

Béla Zsolt Szakács: Od smrti do groba: prikazi iz Mađarskoga anžuvinskog legendarija

Nicoletta Usai: Slikarska epizoda iz 14. stoljeća na Sardiniji: Susret tri živa i tri mrtva u crkvi Nostra Signora de Sos Regnos Altos u Bosi

Rebeka Vidrih: Smrt u obličju ubojstva i praznine te kako je pamtiti

Tomislav Vignjević: Drvo staleža i smrti u umjetnosti ranoga novog vijeka

|  IKON 1  |  IKON 2  |  IKON 3  |  IKON 4  |  IKON 5  |  IKON 6  |  IKON 7  |  IKON 8  |  IKON 9  |  IKON 10  |  IKON 11  |