NASLOVNICA    |    IMPRESSUM    |    SADRŽAJ (.PDF)    |    SAŽECI RADOVA (.PDF)

Ivan Basić: Neki vidovi (dis)kontinuiteta u tipologiji i proizvodnji sarkofaga na istočnoj obali Jadrana u ranom srednjem vijeku

Michelle Brown: Kada biblijski prikazi u knjigama nisu ono što se čini – primjer engleske oslikane Biblije Holkam i oltarne slike na pergameni moguće hrvatske provenijencije

Nenad Cambi: Prikazi Krista u ranokršćanskoj umjetnosti u Dalmaciji

Giuseppe Cuscito: Biblijske teme u skulpturi kasnoantičke Akvileje

Yvonne zu Dohna: Magdalena u Preobraženju. Uloga žene u Rafaelovoj religioznosti

Holly Flora: Tekst, slika i natpisi u ilustriranom rukopisu Meditationes Vitae Christi

Galit Noga Banai: Ponovno u Poreču

Martin Germ: Kristologija Nikole Kuzanskog i kristološka ikonografija u autoportretima Albrechta Dürera

Dominic Janes: Sjena Pasije: protestanti i Kristova muka u britanskoj umjetnosti i književnosti 19. stoljeća

Veronika Nela Gašpar: Kristološka dogma u pisanoj tradiciji (u riječi) i u ne-pisanoj tradiciji (u slici)

Milan Pelc: Božji grob katedrale u Zagrebu i barokna tipološka ikonografija

Heinrich Pfeiffer: Je li Luka naslikao Madonu? Razmišljanja o tzv. Lukinim ikonama

Janez Premk: Nova ikonografija Krista i promjene u prikazivanju Židova u visokom i kasnom srednjem vijeku

Ivana Prijatelj Pavičić: Kristološke ideje u kontekstu spomena na Lepantsku bitku: prilog studiji oltara Ivana iz Vrane u crkvi San Giuseppe u Veneciji

Lynn Ransom: Bernardijanski korijeni u Bonaventurinom Lignum vitae – vizualni dokaz na primjeru Verger de Soulas (Pariz, Bibliothèque nationale de France, fr. 9220)

Barbara Španjol-Pandelo: Kristova kruna u kontekstu srednjovjekovne umjetnosti

Tomislav Zdenko Tenšek: Ikona Krista kod Otaca. Kristološko i pneumatološko utemeljenje štovanja ikona

Marina Vicelja Matijašić: Kristološki program porečke katedrale

Elizabeth Yota: Položaj i semantičko udruživanje ilustracija u nekim srednjobizantskim tetraevanđeljima

Jure Zečević: Ikona u liturgijsko-kultnom kontekstu

Jerica Ziherl: Transgresije u kršćanskoj ikonografiji u umjetnosti XX. stoljeća – „raspeti Krist“ od Maneta do Serrana

|  IKON 1  |  IKON 2  |  IKON 3  |  IKON 4  |  IKON 5  |  IKON 6  |  IKON 7  |  IKON 8  |  IKON 9  |  IKON 10  |  IKON 11  |