NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Nakladnik
Filozofski fakultet u Rijeci

Za nakladnika
Elvio Baccarini

Urednica
Marina Vicelja-Matijašić

Pomoćnice urednice
Barbara Španjol-Pandelo
Monika Štitić

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Celia Chazelle (New Jersey)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Emanuel Hoško (Rijeka)
Bianca Kuehnel (Jerusalem)
Heinrich Pfeiffer (Roma)
Debra Strickland (Glasgow)

Jezična savjetnica
Mirna Vaupotić-Murati

Naslovnica
Igor Gržetić

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Tamara Španjol
Aleksandar Milaković (IT Akademija Sveučilišta u Rijeci)

Prijelom i završna priprema za tisak
Marko Butorac, Makol marketing Rijeka

Tisak
Tipograf Zagreb d.o.o.

Naklada
500 primjeraka

Adresa
Trg I. Klobučarića 1, 51000 Rijeka

Distribucija
Brepols Publishers, Belgium
publishers@brepols.com

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13