NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Nakladnik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Za nakladnika
Predrag Šustar

Urednica
Marina Vicelja-Matijašić

Pomoćnice urednice
Iva Brusić, Monika Štitić

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Barbara Baert (Leuven)
Xavier Barral i Altet (Venezia)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Emanuel Hoško (Rijeka)
Bianca Kuehnel (Jerusalem)
Heinrich Pfeiffer (Roma)
Debra Strickland (Glasgow)

Jezična savjetnica za hrvatski jezik
Mirna Vaupotić-Murati

Naslovnica
Igor Gržetić

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Tamara Španjol, Maja Brajković

Prijelom i završna priprema za tisak
Tamara Španjol

Tisak
Denona d.o.o., Zagreb

Naklada
400 primjeraka

Adresa uredništva
Centar za ikonografske studije, Filozofski fakultet
Sveučilišta u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Croatia

Distribucija
Brepols Publishers, Begijnhof 67,
B-2300 Turnhout, Belgium
periodicals@brepols.net

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13