Sažeci radova IKON 12

NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Dino Milinović: Heroji ne plaču Fizička bol i „moralna tjeskoba“ u grčkoj i rimskoj umjetnosti

Emanuela Fogliadini: Pokolj nevine dječice – prikaz biblijske patnje na mozaicima u crkvi Hora

Jakov Đorđević: Užasi izopačene euharistije: osjećajući bol Pelopova raskomadanog tijela u kodeksu Panteleimon 6

Gili Shalom: Trostruko mučeništvo u crkvi Notre Dame u Mouzonu

Dmitriy Antonov: Sužnji u paklu u ikonografiji srednjovjekovne ruske umjetnosti: stavovi i geste

Nataša Golob: Job patnik: rasprava o ikonografiji kranjskog rukopisa Moralia iz Kranja (1410.)

Ivana Čapeta Rakić – Valentina Živković: Majčinska bol u prikazima čuda kao dio katoličke propagande u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

Milena Ulčar – Saša Brajović: Jedno tijelo, više trupova: prikazivanje izmučenog Kristova tijela u ranonovovjekovnoj Boki kotorskoj

Paolo Sanvito: Bol u prikazima emotivne prisnosti Lutgarde iz Tongerena i Katarine Sijenske s razapetim Kristom kao impuls inovativnoj ikonografiji

Giuseppe Capriotti: Bol antičkih bogova i heroja Uporaba podignutih ruku kao “formula patosa” na drvorezima Giovannia Antonia Rusconia za djelo Trasformationi Lodovica Dolcea

Claudia Cieri Via: “Una baruffa bellissima’’ Pokolj nevine dječice: antička tragedija u modernim vremenima

Yvonne Dohna Schlobitten: Guardini i Michelangelo: patnja u umjetnosti Suprotstavljene strane u umjetničkom stvaralaštvu

Sanja Cvetnić: Dubrovačka slika Pokajanje sv. Petra Cesarea Francanzana i ikonografija pokajanja u L’arte de’ cenni Giovannia Bonifaccia (1616)

Alessia Pannese: Skup dokaza: prikaz ranonovovjekovnog entuzijazma

Anuradha Gobin: Smrt u zasjedi: spolnost, plodnost i smijeh u sjeni izmučenih tijela

Pierre-Olivier Ouellet: Suzbijanje ili potiskivanje boli: strategije emulacije i pretvorbe koje koriste slike isusovačkih misionara u Novoj Francuskoj

Vladimir P. Goss: Iznad Morsea Peckhama Ljubav i bol u djelima Antoinea Watteaua

Francesco Leonelli: Constitutio Criminalis Theresiana i prikaz mučenja u njemačkom kaznenom zakonu tijekom Prosvjetiteljstva

Marta Equi Pierazzini: “Tema boli je posao kojim se bavim” Louise Bourgeois i ikonografija histerije – preuzimanje vidljivosti boli

Hans-Peter Söder: Bol je dobra Warburgova i Heideggerova ikonološka borba protiv tehnološke modernosti

Giulia Bordignon – Maria Bergamo: Ikonografije i formule patosa u Aby Warburgovom Mnemosyne Atlasu Analiza tabli 5, 6, 41, 41a, 53, 56 i 58

Dorota Kownacka-Rogulska: Iznad boli i ka duhovnom buđenju Doživljaj rata i svakodnevne životne traume Andrzeja Wróblewskog

Barbara Crostini: Prirodna patnja: Viola, Psellos i kršćanska ekologija boli

Janneke Schoene: Objektivizacija subjekta O prikazima umjetnika u boli

Karen von Veh: Bol mučeništva: sablasne žrtve Diane Victor

James Macdonald: Slijedeći Muku Crnoga Krista Tumačenje nasilne znanosti Aparthejda zabilježene u reinterpretaciji pasionskih događaja u ciklusu Raspeće iz 1976. Sokhaye Charlesa Nkosija

Marko Špikić: Didaktičke slike boli: uporaba i zlouporaba ruševina u Europi nakon 1945

Elisabeth Punzi: Umjetnost i mentalno zdravlje kao sastavni dio kulturnog nasljeđa i suvremene prakse

Rosanna Bianco: Il culto di Santa Caterina d’Alessandria tra silenzi, assenze ed omissioni

Davide Stimilli: Timely Fragments

Zrinka Blažević: Schiavoni: Artists, Nation, Ideology

Cássio Fernandes: Aby Warburg in Buenos Aires

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13

Sažeci radova IKON 11

NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Gaetano Curzi: Odjeci ikonoklazma i ikonofilije u rimskim zidnim slikama i mozaicima 8. i 9. stoljeća

Nicoletta Usai:  Zidne slike u crkvi sv. Juliána de los Prados u Oviedu. Analiza anikoničnog slikarstva u okviru umjetnosti Mediterana

Francesca Dell’Acqua:  Ikonofilija u Italiji između 680-880. Europski projekt i njegove metode

Stephanie Azzarello:  Ikonoklazam i anti-semitski prikazi u venecijanskoj liturgijskoj korskoj knjizi iz 15. stoljeća

Yoshie Kojima: Ikonoklazam i ikonofilija cistercitske umjetnosti. Skulptura u klaustrima samostana Fontfroide, Alcobaça i Chiaravalle della Colomba

Dmitriy Antonov:  Napadnute minijature: oštećeni likovi u ruskoj ikonografiji

Olga Chumicheva: Ikonoklazam i ikonofilija u kasno-srednjovjekovnoj Rusiji Stanje istraženosti i novi pristupi

Saša Brajović – Milena Ulčar:  Srebrni pokrovi, željezne rešetke i osjetilno iskustvo: istovremenost ikonoklastičke i ikonofilske prirode u ranonovovjekovnoj pobožnosti u Boki Kotorskoj

Alice Byrne:  Sv. Juraj – ikonoklazam, ikonofilija i svetac-zaštitnik Engleske (1534-1553)

Lidija Matošević: Ikonoklazam kao posljedica Reformacije

Tamara Quírico: Michelangelov Posljednji sud: umjetnost i religija između Reformacije i Protureformacije

Rachel Miller: Istraživanje Petera Paula Rubensa o podrijetlu idolopoklonstva i ikonoklazma u isusovačkoj crkvi u Antwerpenu

Yvonne Dohna Schlobitten: Može li estetika sadržavati smisao istinitosti? Suvremenost ikone, ikone u suvremenosti

Enrico Garlaschelli:Ikona u očito ikoničkome vremenu, ali ipak bliskom bizantskom ikonoklazmu

Nadežda Elezović: Sveto u modernom apstraktnom slikarstvu

Vladimir P. Goss: Minimalizam kao ikonofilija na primjeru Yvesa Kleina

Ana Šeparović: Poželjno i stigmatizirano: forma i sadržaj kao glavne kategorije u likovnoj kritici hrvatskog socrealizma

Richard Gregor: Prigodna ikonografija (ikonologija) ‘oltara’ Stana Filka

Cristian Nae: Preispitivanje iconclasha. Post-sekularizam, religija i politika u suvremenoj rumunjskoj umjetnosti

Dmitrii Doronin: ‘Meki ikonoklazam’ u pučkom pravoslavlju Povolških Finaca

Karen von Veh:  Ponovo o religiji: povratak ikonoklazma u Južnoj Africi nakon Apartheida

Arthur Valle:  Afro-brazilske religije, vizualna kultura i ikonoklazam

Ana Munk: Je li ISIS postao Hollywood? Vizualne strategije i prikazi razaranja u ISIS-ovim časopisima Dabiq i Rumiyah

Noa Yuval-Hacham: Strah od slika: ikonofobija i ikonoklazam među Židovima i Samarićanima u kasnoj antici

Dmitriy Antonov – Mikhail Maizuls: Ruina idolorum – ikonografija kršćanskog idoloklazma između Istoka i Zapada

Silvia Marin Barutcieff: Bez granica: ikonoklazam i ikonofilija u suvremenoj Rumunjskoj Moderna ikonografija sv. Kristofora

Svea Janzen: Uskrsnuće Lenjina?

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11  |   IKON 12   |   IKON 13

Impressum IKON 11

NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Nakladnik
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Za nakladnika
Ines Srdoč-Konestra

Urednica
Marina Vicelja-Matijašić

Pomoćnica urednice
Nikolina Belošević

Urednički odbor i znanstveni savjet časopisa
Barbara Baert (Leuven)
Xavier Barral i Altet (Venezia)
Veronika Nela Gašpar (Rijeka)
Martin Germ (Ljubljana)
Emanuel Hoško (Rijeka)
Bianca Kühnel (Jerusalem)
Heinrich Pfeiffer (Roma)
Debra Strickland (Glasgow)

Jezični savjetnici za engleski jezik
Joseph Molitorisz

Naslovnica 
Nikki Vancaš

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak 
Nikki Vancaš

Tisak
Tiskara Zelina d. d.

Distribucija
Brepols Publishers, Begijnhof 67,
B-2300 Turnhout, Belgium
periodicals@brepols.net

Adresa uredništva
Centar za ikonografske studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Croatia

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11  |   IKON 12   |   IKON 13

Sažeci radova IKON 10

NASLOVNICA   |   IMPRESSUM   |   SADRŽAJ   |   SAŽECI RADOVA

Alexei Lidov: Marijino svećenstvo kao paradigmatski prikaz kršćanske vizualne kulture

Timothy Verdon: Marija u europskoj umjetnosti

Veronika Nela Gašpar: Mater misericordiae

Maria Lidova: XAIPE MAPIA Prikaz Navještenja u nastajanju

Kristine Sabashvili:Rani prikazi Majke Božje u gruzijskoj umjetnosti (5.-10. stoljeće)

Alessandro Tomei: Giottovo Navještenje u kapeli Areni u Padovi između istoka i zapada

Kayoko Ichikawa: Krunidba Djevice Marije Guida da Siene: Marijina pobožnost u trinaestom stoljeću između istoka i zapada

Federica Volpera: Ikonografija i pobožnost kao aspekti maniere grece. Zapažanja o različitim marijanskim ikonama u franjevačkom rukopisu iz kasnog 13. stoljeća

Fuensanta Murcia Nicolás: Bizantinski utjecaj u rukopisima Les Miracles de Nostre Dame Gautiera De Coincija

Stefania Paone:Apokalipsa i majčinstvo. Mulier amicta sole u crkvi Sante Marie Donnaregine u Napulju

Štefan Valášek: Ikonografija Djevice Marije na srednjovjekovnim zidnim slikama crkve u Ludrovoj – Kúti u Slovačkoj

Saša Brajović – Milena Ulčar:Bogorodičine slike, legende i čuda u Boki Kotorskoj u ranom novom vijeku

Valentina Živković: „Satana in forma della Madonna“ Serafino Razzi i dominikanska opservantska reforma u Kotoru

Ivana Čapeta Rakić – Giuseppe Capriotti: Dvije marijanske ikonografske teme pred licem Islama Jadranski primjeri u ranom novom vijeku

Mauro Salis: Ikonografija Bogorodice Hodegitrije na prostoru Krune Aragonije u ranom novom vijeku: kanoni, alotropije i varijante

Alessandra Galizzi Kroegel: Oltari Bernarda Zenalea u Getty muzeju i Muzeju umjetnosti u Denveru: primjeri za raspravu o ikonografiji Bezgrešnog začeća

Yvonne Dohna Schlobitten: Sikstinska Madona – Heidegger i milosrđe “slike” Marijanska ikonografija između istoka i zapada

Elissa Auerbach: Uvođenje Djevice Marije u nizozemsku umjetnost ranog novog vijeka

Hannah Iterbeke: Njegovanje pobožnosti „Zatvoreni vrtovi“ 16. stoljeća iz Nizozemske

Rosa Margarita Cacheda Barreiro: Obrana Marije i trijumf nad herezom – post-tridentski prikazi

Carme López Calderón: Amblematizacija Marije – Prikazi amblema koji tumače Djevičino posredovanje na Iberijskom poluotoku u ranom novom vijeku

Ana Cristina Sousa: Prikaz Bezgrešnog začeća – od zaštitnice Portugala do tradicionalnog nakita

Laura Stagno: Figurae Mariae Ikonografija Djevice Marije i njezine biblijske prefiguracije u slikanim ciklusima ranog novog vijeka u Republici Genovi

György E. Szönyi – Ildikó Sz. Kristóf: Multimedijski kult Djevice Marije koji je stvorio i novčano podupirao mađarski aristokrat Pál Eszterhazy (1635.-1731.)

Silvia Marin Barutcieff: Bijeg u Egipat: Djevica Marija kao Nositeljica Krista Ikonografski primjeri na rumunjskim zidnim slikama 18. i 19. stoljeća

Marco Bogade: Marijanski stupovi u središnjoj Europi kao medij post-Tridentske rekatolizacijske politike

Benjamin Foudral: Djevica Marija, obična žena iz naroda, u kontekstu belgijske i europske ikonografske obnove u fin-de-siècleu

Barbara Aniello: U spoju zvuka i boje – Uznesenje Gaetana Previatia i skrivena glazba

Karen von Veh: Uloga lijepog i perfekcije u marijanskoj ikonografiji. Suvremeni odgovori na kontroverzne prikaze Djevice Marije Chrisa Ofilija i Diane Victor

Jelena Erdeljan: Prilog proučavanju marijanske pobožnosti i uz to vezanih elemenata vizualne kulture kasnosrednjovjekovnog Balkana.  Nekoliko značajnih primjera zabilježenih u srpskim pisanim izvorima

Bertrand Cosnet: Djevica Vrlina: prolazna sreća

Roksolana Kosiv:„Zaklon svijeta, šira od oblaka”.  Dva ikonografska tipa Djevice Marije, Majke Milosti na zapadno-ukrajinskim ikonama na platnu i crkvenim zastavama između 1670. i 1730.

IKON 1   |   IKON 2   |   IKON 3   |   IKON 4   |   IKON 5   |   IKON 6   |   IKON 7   |   IKON 8   |   IKON 9   |   IKON 10   |   IKON 11   |   IKON 12   |   IKON 13